FICHE CHEVAL
HONEY NIGHT {JPN}
HONEY NIGHT {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines American Patriot - Kanetoshi Vanilla 
Proprietaire Musique 14p 6p 7p 2p 9p (23) 9p 14p 6p 5p 9p
11 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9315-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN ALE {JPN} Riku Takami (11) KEIJI NAKAMICHI 53
2 LE GRAND BLEU {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Kazuma Hashimoto 54
3 NEO MEGAMI {JPN} Ryo Fujita (12) Shin Tachibana 54
4 DREAMY LIFE {JPN} Kota Motohashi (13) Jyumpei Morishita 54
5 BAR LOT {JPN} Joji Wada (1) Hiromitsu Kurita 56
6 MAGURE {JPN} Shohei Nakamura (7) Akihiko Syoji 54
7 JOY SMILEY {JPN} Masaki Segawa (8) Kazuya Omiya 54
8 TRISHULA {JPN} Yoichi Ando (10) Kazunobu Suda 56
9 CHARM FOR LUCK {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 54
10 IT'S BAD {JPN} Kanta Taniuchi (6) Makoto Ichimura 52
11 SHUSSHU {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) Norio Watabe 56
12 GANYMEDES REY {JPN} Keita Nishi (14) KAZUO WATANABE 56
13 NAC HOLIDAY {JPN} Shohei Takahashi (9) Mitsugu Tachibana 54
14 HONEY NIGHT {JPN} Genki Fujimoto (3) Norio Watabe 54
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9343-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTHIZO {JPN} Takayuki Yano (12) TERUNOBU FUJITA 56
2 SUPER COOL {JPN} Ryo Fujita (8) KEIJI NAKAMICHI 56
3 DENSHO ROYAL {JPN} Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 56
4 IT'S BAD {JPN} Kanta Taniuchi (2) Makoto Ichimura 51
5 SHINE VIGOROUS {JPN} Ryota Sugawara (7) Kazuma Hashimoto 53
6 HONEY NIGHT {JPN} Genki Fujimoto (1) Norio Watabe 54
7 HOKUTO LORY {JPN} Shunsuke Ishikawa (3) NAOMITSU OKANO 56
8 YASAKA SOLEIL {JPN} Aoi Shinoya (10) Takatoshi Takaiwa 56
9 RECORD JEAN {JPN} Taito Mori (13) Satoshi Fukunaga 56
10 CONTENTO MASSIMO {JPN} Sho Kizawa (5) Tadaaki Sasaki 51
11 MERCURIO {JPN} Taisei Nakahara (6) Takashi Kubosugi 54
29 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-9586-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (10) Kazuya Omiya 56
2 LINDA POKKE {JPN} Ryo Nobata (2) TERUNOBU FUJITA 54
3 M O APPLAUSE {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
4 KIWAMI IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Ryo Akamine 56
5 SILVER STELLA {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Tadaaki Sasaki 54
6 LUCENT STAR {JPN} Kenji Okamura (11) Makoto Ichimura 56
7 HONEY NIGHT {JPN} HATTORI T. (12) Norio Watabe 54
8 YUKIMATSURI {JPN} Shunsuke Ishikawa (7) Takatoshi Takaiwa 56
9 HURACAN {JPN} Joji Wada (1) Kazunobu Suda 54
10 BLEU CHATEAU {JPN} Riku Takami (4) Shin Tachibana 53
11 WILD CHILD {JPN} Masashige Honda (16) Ryuichi Yoshii 54
12 ASUNO HERO {JPN} Aoi Shinoya (5) Minoru Asakura 56
13 SHINE TOMORROW {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
14 RECORD JEAN {JPN} Taito Mori (3) Satoshi Fukunaga 56
15 PARFUM ROKKI {JPN} Taisei Nakahara (15) Kazuhisa Naya 54
16 HIRO SHIGE PEARL {JPN} Mai Fukuhara (9) CHIAKI HORI 54
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9586-Plat - 1400m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (11) Kazuya Omiya 56
2 HONEY NIGHT {JPN} HATTORI T. (8) Norio Watabe 54
3 LINDA POKKE {JPN} Takayuki Yano (2) TERUNOBU FUJITA 54
4 HIRO SHIGE PEARL {JPN} Masayoshi Aoyagi (7) CHIAKI HORI 54
5 CHERRY LIPS {JPN} Taiga Kurihara (10) Ryuichi Yoshii 54
6 NAC HOLIDAY {JPN} Shohei Takahashi (6) Mitsugu Tachibana 54
7 TRISHULA {JPN} Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
8 RODEO STAR MATE {JPN} Sho Yoshii (3) Motohiro Akamine 54
9 SUPER COOL {JPN} Ryo Fujita (4) KEIJI NAKAMICHI 56
10 MERCURIO {JPN} Taisei Nakahara (9) Takashi Kubosugi 54
11 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuhisa Naya 54
12 SCHON BLUME {JPN} Ryo Nobata (5) Hideyo Yoneta 54
23 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9492-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DERMA ABISETAOSHI {JPN} Genki Fujimoto (11) Kazumasa Sakamoto 56
2 CONTENTO MASSIMO {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
3 BAR LOT {JPN} Joji Wada (13) Hiromitsu Kurita 56
4 MAGURE {JPN} Shohei Nakamura (2) Akihiko Syoji 54
5 YAMANO SHACHI {JPN} Yuki Yamanaka (6) Takatoshi Takaiwa 54
6 FRUITS PARFAIT {JPN} Kenji Okamura (8) Motohiro Akamine 54
7 IT'S BAD {JPN} Kanta Taniuchi (4) Makoto Ichimura 51
8 FINAL WONDER {JPN} HATTORI T. (12) TAKAKAZU SASO 56
9 HONEY NIGHT {JPN} Fumio Matoba (7) Norio Watabe 54
10 NAC HOLIDAY {JPN} Shohei Takahashi (5) Mitsugu Tachibana 54
11 FIELD DREAM {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
12 RAISE ME UP {JPN} Ryo Fujita (3) KEIJI NAKAMICHI 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9419-Plat - 1200m - Classe 3
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN VOICE {JPN} Kota Motohashi (15) Yoriaki Murakami 56
2 HURACAN {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 54
3 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (9) Kazuya Omiya 56
4 YAMATANOOROCHI {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
5 GRAFIA {JPN} Kakeru Oki (13) Kazuma Hashimoto 51
6 NATURAL FEVER {JPN} Yuji Iwahashi (12) Kazunobu Suda 56
7 LEGAME D'AMORE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Kenji Tsukioka 56
8 FRUITS PARFAIT {JPN} Ryo Nobata (4) Motohiro Akamine 54
9 HONEY NIGHT {JPN} Shohei Nakamura (1) Norio Watabe 54
10 LUEUR DORE {JPN} Ryota Sugawara (14) YUTAKA TSUJINO 53
11 CHARM FOR LUCK {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) NOBUYUKI KUBOTA 54
12 CHERRY SINGER {JPN} Naoki Machida (10) YUTAKA TSUJINO 54
13 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Kazuhisa Naya 54
14 CLOCHE NOIRE {JPN} Masahiro Matsuzaki (7) Takano Tsuyoshi 54
15 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (3) SHIGERU ENDO 56
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9419-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KIWAMI IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Ryo Akamine 56
2 GOLDEN VOICE {JPN} Kota Motohashi (13) Yoriaki Murakami 56
3 PYROSCOPE {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 56
4 M O APPLAUSE {JPN} Sho Yoshii (2) Takatoshi Takaiwa 56
5 LEGAME D'AMORE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kenji Tsukioka 56
6 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (5) SHIGERU ENDO 56
7 LUEUR DORE {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
8 FRUITS PARFAIT {JPN} kizawa sho (8) Motohiro Akamine 51
9 IL FAIT SOLEIL {JPN} Genta Ochiai (3) Kazuhisa Naya 54
10 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (7) Takatoshi Takaiwa 54
11 HURACAN {JPN} Joji Wada (4) Kazunobu Suda 54
12 YAMATANOOROCHI {JPN} Genki Fujimoto (6) Hiroshi Takami 56
13 CHERRY SINGER {JPN} Naoki Machida (1) YUTAKA TSUJINO 54
14 HONEY NIGHT {JPN} Shohei Nakamura (10) Norio Watabe 54
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9506-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (7) Nobuhiro Onodera 53
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (4) Kazuma Hashimoto 53
3 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
4 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
5 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (1) Shin Tachibana 56
6 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (10) Norio Watabe 54
7 PREPARENSE {JPN} Ryo Nobata (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 IL FAIT SOLEIL {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 54
9 TAIKI FREED {JPN} Masaaki Kuwamura (12) Takashi Kubosugi 56
10 CLAM {JPN} Kanta Taniuchi (6) KAZUO WATANABE 51
11 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (9) KAZUO WATANABE 53
12 HURACAN {JPN} Joji Wada (3) Kazunobu Suda 54
13 LYSEFJORDEN {JPN} Shohei Nakamura (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
03 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9505-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KAZUNO MANGETSU {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kiyoaki Takahashi 54
2 ROYAL EPIC {JPN} Kakeru Oki (13) Kazuma Hashimoto 53
3 NAC PHARAOH {JPN} Shohei Takahashi (10) Shin Tachibana 56
4 FIELD DREAM {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
5 HONEY NIGHT {JPN} Aoi Shinoya (3) Norio Watabe 54
6 LINKAGE {JPN} Masashige Honda (5) KAZUO WATANABE 54
7 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka (11) Nobuhiro Onodera 53
8 MANA PASS {JPN} Kenta Endo (8) SHIGERU ENDO 56
9 TAIKI FREED {JPN} Sho Yoshii (12) Takashi Kubosugi 56
10 GAMBLE LADY {JPN} Ryota Sugawara (7) KAZUO WATANABE 53
11 SABUNO VIGOROU {JPN} Shu Niihara (2) Hiroshi Takami 54
12 LYSEFJORDEN {JPN} Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 MYSTIFY {JPN} Nobuhiko Sanrindo (6) Tadaaki Sasaki 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki Machida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin