FICHE JOCKEY
Kenji Okamura
Kenji Okamura
- perfs complètes
Hippodrome   Cheval   Entraineur  
plat
Musique 10p 8p 5p 16p 7p 8p 1p 3p 8p 12p
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11774-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (5) Takano Tsuyoshi 56
2 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 51
3 CONTI TOHOKU {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Hiromitsu Kurita 56
4 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (14) YUTAKA TSUJINO 53
5 KITASAN UNISON {JPN} Tsubasa Sasagawa (13) Hideyo Yoneta 56
6 DADDY'S LOVING {JPN} Ryota Sugawara (6) Hiroyuki Inoue 53
7 VIKRANT {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
8 KURINO VISUAL {JPN} Kenji Okamura (11) Masato Tanaka 56
9 TO THE EARTH {JPN} Fumio Matoba (4) Kazuya Omiya 56
10 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (10) KEIJI NAKAMICHI 56
11 NISHINO RINDO {JPN} Sho Yoshii (1) Makoto Ichimura 54
12 NITRO JOURNEY {JPN} Genta Ochiai (3) YOSHIHIRO SAWA 56
13 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (9) SHIGERU ENDO 54
14 HEARTHFIRE {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (9) Takemi Munakata 54
3 KEY CHANCE {JPN} Genta Ochiai (3) Hiromitsu Kurita 56
4 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Masato Tanaka 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (4) Hitoshi Horie 54
6 RYU ONE HIME {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 54
7 WEIGHT JUDGE {JPN} Taisei Nakahara (7) Hideyo Yoneta 56
8 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (12) NOBUYUKI KUBOTA 56
9 SCOTCH KILT {JPN} Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
10 KAFUJI LIBRA {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Akihiko Syoji 56
11 SUN WING {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Takashi Kubosugi 56
12 SUPREMACY {JPN} Keita Nishi (6) Tomohiro Arai 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} Tsubasa Sasagawa (3) Katsunori Arayama 54
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (10) Takatoshi Takaiwa 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (9) Naoyuki Matoba 56
6 SNOW DRESS {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Genta Ochiai (5) KAZUO WATANABE 54
8 LILIE {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 51
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (11) Naoyuki Matoba 56
10 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (13) Norio Watabe 56
11 EARTH RINGO {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuhisa Naya 54
12 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 54
13 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (16) Tadaaki Sasaki 54
14 ASHFORD {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 56
15 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (14) Mitsugu Tachibana 56
16 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9419-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida (13) Kazuya Omiya 56
2 YAMATO HOPE SHIP {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54
3 DANCING RASCAL {JPN} Toshio Uchida (6) Kazuhisa Naya 56
4 GOLDEN OJA {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yoriaki Murakami 53
5 KING SLAYER {JPN} Tsubasa Sasagawa (12) TERUNOBU FUJITA 56
6 TRANSACTION {JPN} Taito Mori (3) Hiroyuki Matsura 56
7 ENTITLED {JPN} Kenji Okamura (8) Motohiro Akamine 54
8 SPEEDY PINE {JPN} Fumio Matoba (4) Shin Tachibana 56
9 VEGETABLE STORE {JPN} Shohei Nakamura (9) Akihiko Syoji 56
10 HARUNO MARINA {JPN} Kenta Endo (1) SHIGERU ENDO 54
11 MEIWA SHERRY {JPN} Naoki Machida (2) YUTAKA TSUJINO 54
12 SABUNO TAKA TORA {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 54
13 KANTO {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Akihiko Syoji 54
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-35323-Plat - 1200m
14 PARTANTS - 1 L- 1 L- ENC.- TETE- 1/2 L- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO JEAN {JPN} Joji Wada (14) Katsunori Arayama 57
2 PIPELINE {JPN} 1 L Taito Mori (4) Katsunori Arayama 57
3 TOP AMERICAN {JPN} 1 L Norifumi Mikamoto (1) TAKAKAZU SASO 57
4 STAR DRUMMER {JPN} ENC. Masaaki Kuwamura (3) Kazunobu Suda 57
5 D'ORO KAGURA {JPN} TETE Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 55
6 PERRY ISLAND {JPN} 1/2 L Shu Niihara (10) Hiroyuki Matsura 55
7 FOR THULE {JPN} 1 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
8 TAISEI GRACIA {JPN} 1 L 1/2 Kenji Okamura (2) NOBUHIRO YAMADA 55
9 LORD ABSOLUTE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (7) KENJI SANO 57
10 JUN HANS {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (13) SATOSHI KOKUBO 55
11 ERI TADASU {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (11) KENJI SANO 54
12 GOLDEN CHOICE {JPN} 1 L 1/2 Genta Ochiai (12) Yuta Ebina 55
13 IRONSIDES {JPN} 1 L 1/2 Tsubasa Sasagawa (9) TAKAKAZU SASO 57
14 STAR STYLE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (8) Takashi Kubosugi 53
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS - ENC- 1 L- ENC- ENC- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SIEGER OCEAN {JPN} Kenji Okamura (14) Motohiro Akamine 56
2 ROYAL EPIC {JPN} ENC Kakeru Oki (15) Kazuma Hashimoto 53
3 DERMA NEKODAMASHI {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 54
4 BRIKSDAL {JPN} ENC Shun Ishizaki (1) YASUMASA KURITA 56
5 SUN LUCULIA {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 51
6 RODEO STAR MATE {JPN} ENC Sho Yoshii (7) Motohiro Akamine 54
7 PHOOLAN {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (16) Nobuhiro Onodera 53
8 ATAMI SEIKO {JPN} 1 L 1/4 Masashige Honda (13) Kazunobu Suda 56
9 SHONAN AULII {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 54
10 KASTROM GALE {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Kazuhisa Naya 56
11 OMORFOS {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (3) KEIJI NAKAMICHI 54
12 BUVONS {JPN} 1 L 1/4 Shohei Nakamura (8) Ryuichi Yoshii 56
13 NAC PHARAOH {JPN} 1 L 1/4 Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
14 FIELD DREAM {JPN} 1 L 1/4 Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
15 VOID {JPN} 1 L 1/4 Masaaki Kuwamura (2) Kazuma Hashimoto 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L- ENC- 3/4 L- TETE- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONIFACIO {JPN} Yoichi Ando (3) Kazuhisa Naya 56
2 NEO CANDY {JPN} 1 L Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 MITONO BELUGA {JPN} ENC Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
4 FEGEFEUER {JPN} 3/4 L Keita Nishi (14) CHIAKI HORI 56
5 TIME POWER {JPN} TETE Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
6 BELIZE FLAVOR {JPN} ENC Ryo Nobata (12) Satoshi Fukunaga 54
7 GARRET LE REVE {JPN} 2 L Naoki Machida (1) KENJI SANO 56
8 FAIRY MAIA {JPN} 2 L kizawa sho (5) Yoriaki Murakami 51
9 ULTIMA NIGHT {JPN} 2 L Ryo Fujita (10) Takashi Kubosugi 56
10 IT'S BAD {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 51
11 LOVER'S EYE {JPN} 2 L Takayuki Yano (11) YOSHIHIRO SAWA 54
12 A SHIN PERIDOT {JPN} 2 L Yuki Eriguchi (8) Nobuhiro Onodera 54
13 COMPETE VIRTUE {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 54
14 GEBRSELASSIE {JPN} 2 L Hiroshi Chida (6) Kazuhisa Naya 56
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS - 1 L 1/2- 1/2 L- 2 L- ENC- 1 L- 4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAVIOUR {JPN} Taito Mori (8) Ryuichi Yoshii 55
2 PAWA POKE CHAMP {JPN} 1 L 1/2 Yoichi Ando (11) Makoto Ichimura 55
3 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} 1/2 L Tsubasa Sasagawa (5) Hitoshi Horie 55
4 OLI LIO {JPN} 2 L Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 55
5 MARRON SWEETS {JPN} ENC Ryota Sugawara (10) YUTAKA TSUJINO 54
6 GALE TAKT {JPN} 1 L Takayuki Yano (4) Kenji Tsukioka 55
7 MAKIZUSHITO INA {JPN} 4 L Genki Fujimoto (2) Kiyoaki Takahashi 55
8 SUPER KING {JPN} 4 L Kenji Okamura (1) Hitoshi Horie 55
9 UENO MARU MAN {JPN} 4 L Hiroshi Chida (12) Hiroyuki Inoue 55
10 GENERAL SOKU HAYA {JPN} 4 L kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 52
11 FALCON {JPN} 4 L Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 55
12 SCARLET KING {JPN} 4 L Shohei Nakamura (3) Minoru Asakura 55
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (13) Katsunori Arayama 56
2 BRIGHT NOTE {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Hiroshi Takami 54
3 WIN STRATEGY {JPN} Mai Fukuhara (3) Yuta Ebina 56
4 ROCKY TITAN {JPN} Takayuki Yano (2) Kazunobu Suda 56
5 PARFUM ROKKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuhisa Naya 54
6 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
7 YUYU PRESENCE {JPN} kizawa sho (1) Tadaaki Sasaki 51
8 BEACH GIRL {JPN} Toshio Uchida (16) HIDEKI SAKURAGI 54
9 HANUMAN BEACH {JPN} Joji Wada (6) Kazunobu Suda 56
10 LEGEND LINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Kiyoaki Takahashi 54
11 STRONG FREJA {JPN} Yuki Eriguchi (7) Yuta Ebina 54
12 CHIBARIYO {JPN} Kenji Okamura (14) Hitoshi Horie 54
13 EGO RAPPING {JPN} Yoichi Ando (11) Minoru Asakura 56
14 VINTAGE MARRON {JPN} Hiiro Muro (15) Yuta Ebina 52
15 LONDON BLUES {JPN} Ryo Nobata (9) HIDEKI SAKURAGI 54
16 RUBAN CERISE {JPN} Taisei Nakahara (10) Takashi Kubosugi 54

page n°1/20
début    page précédente    page suivante    fin