FICHE CHEVAL
UNSTOPPABLE {JPN}
UNSTOPPABLE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / HONGRE Origines Novellist (ire) - Pink Bellini (jpn) 
Proprietaire Yoshizawa Holdings Co. Ltd Musique 8p 3p 12p 10p 9p 12p (22) 11p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11137-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (2) Takashi Kubosugi 56
2 LADY VICTORIA {JPN} Genki Fujimoto (11) Kazuhisa Naya 54
3 GAMMO LEGEND {JPN} Ryo Nobata (3) YASUMASA KURITA 56
4 KUU LEI NANI {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Takemi Munakata 54
5 RODEO STAR {JPN} Shun Ishizaki (1) Jyumpei Morishita 56
6 COLORFUL FRESCO {JPN} Keita Nishi (7) KEIJI NAKAMICHI 54
7 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 52
8 UNSTOPPABLE {JPN} Kenji Okamura (6) Hiroshi Takami 56
9 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Kazuhisa Naya 56
10 BRAVE CROWN {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
11 NISHINOSATO PARK {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 56
12 APLOUN {JPN} Riku Takami (12) Ryo Akamine 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11290-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 4 L- NEZ- NEZ- 1 L 3/4- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (6) Mashima Daisuke 54
3 UNSTOPPABLE {JPN} 4 L Kenji Okamura (11) Hiroshi Takami 56
4 GAMMO LEGEND {JPN} NEZ Ryo Nobata (2) YASUMASA KURITA 56
5 GREATER HOPE {JPN} NEZ Hiroto Yoshihara (5) Kenji Tsukioka 56
6 DINO ENERGY {JPN} 1 L 3/4 Aoi Shinoya (4) CHIAKI HORI 56
7 LOVELY YOSHINO {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (9) Tomohiro Arai 55
8 BEAUTIFUL BELL {JPN} 1/2 L Kota Motohashi (3) Yuta Ebina 54
9 ETERNAL JEWEL {JPN} 1/2 L Yoshiki Yamada (8) Naoyuki Matoba 54
10 RYUKI MARU {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (10) Minoru Asakura 56
11 PORTE D'ITALIE {JPN} 1/2 L Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
12 COLORFUL FRESCO {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
13 BARN CAT {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
14 RODEO STAR {JPN} 1/2 L Masaaki Kuwamura (1) Jyumpei Morishita 56
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-20958-Plat - 2000m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
2 MITSUKANE MARS {JPN} Takayuki Yano (5) Hiroyuki Matsura 56
3 BULLBEAR NANO {JPN} Sho Yoshii (14) Hiroyuki Matsura 56
4 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (15) Shin Tachibana 56
5 SHOGUN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Jyumpei Morishita 56
6 CARRY LUCK {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 56
7 GOLDEN ALE {JPN} Riku Takami (16) KEIJI NAKAMICHI 53
8 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
9 ADOUCIR {JPN} Shohei Takahashi (12) Motohiro Akamine 54
10 BEST LEON {JPN} Mai Fukuhara (11) Kazuma Hashimoto 56
11 SAVARIA {JPN} Joji Wada (13) Takemi Munakata 54
12 UNSTOPPABLE {JPN} Ryo Nobata (10) Hiroshi Takami 56
13 FAIRY MAIA {JPN} Kota Tanaka (2) Yoriaki Murakami 51
14 SURF SHAPER {JPN} Masahiro Matsuzaki (4) Motohiro Akamine 56
15 MOTTERUNE {JPN} Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
16 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Hisashi Sato 56
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ALLSTARS {JPN} Yoichi Ando (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (14) Masahiro Uesugi 56
3 DERMA ABISETAOSHI {JPN} Genki Fujimoto (10) Kazumasa Sakamoto 56
4 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (8) YOSHIHIRO SAWA 56
5 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (6) KENJI SANO 56
6 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) SHIGERU ENDO 54
7 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryota Sugawara (4) Tomohiro Arai 55
8 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (11) Yoriaki Murakami 56
9 ADOUCIR {JPN} Shohei Takahashi (2) Motohiro Akamine 54
10 UNSTOPPABLE {JPN} Riku Takami (5) Hiroshi Takami 53
11 RIKEA NAVEL {JPN} Naoki Machida (1) YOSHIHIRO SAWA 56
12 ETERNAL JEWEL {JPN} Joji Wada (12) Naoyuki Matoba 54
13 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (3) Kazuhisa Naya 56
14 NISHINOSATO PARK {JPN} Kenta Endo (7) Yoichi Sasaki 56
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-21568-Plat - 2000m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EPLUCHAGE {JPN} Takayuki Yano (4) Yoriaki Murakami 56
2 WEISER BARCO {JPN} Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 56
3 FUKUNO BARTHERANS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Masahiro Fukuda 56
4 ALSHAIN {JPN} Masashige Honda (3) Jyumpei Morishita 56
5 LEVEL CLEAR {JPN} Ryo Fujita (14) Hiroshi Takami 56
6 BULLBEAR NANO {JPN} Riku Takami (12) Hiroyuki Matsura 53
7 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54
8 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 53
9 UNSTOPPABLE {JPN} Yuki Furuoka (9) TERUNOBU FUJITA 56
10 NAMURA LEO {JPN} Norifumi Mikamoto (1) Masahiro Fukuda 56
11 SCOTCH KILT {JPN} Ryo Nobata (11) Ryo Akamine 56
12 MARTIEN {JPN} HATTORI T. (7) Jyumpei Morishita 56
13 SUN WING {JPN} Sho Yoshii (2) Takashi Kubosugi 56
14 ADOUCIR {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) NOBUYUKI KUBOTA 54
15 SURF SHAPER {JPN} Masahiro Matsuzaki (13) NOBUYUKI KUBOTA 56
11 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-21568-Plat - 1700m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EPLUCHAGE {JPN} Takayuki Yano (2) Yoriaki Murakami 56
2 ALSHAIN {JPN} Masashige Honda (16) Jyumpei Morishita 56
3 HO O SELECCION {JPN} Kanta Taniuchi (15) KAZUO WATANABE 53
4 FUKUNO BARTHERANS {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Masahiro Fukuda 56
5 BULLBEAR NANO {JPN} Riku Takami (6) Hiroyuki Matsura 53
6 SEED THE BREAK {JPN} Genki Fujimoto (11) Kazumasa Sakamoto 56
7 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (9) YUTAKA TSUJINO 53
8 CURTAIN JEWEL {JPN} Ryota Sugawara (8) CHIAKI HORI 53
9 ITALIAN GOLD {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Makoto Ichimura 56
10 OZONISER {JPN} Shun Ishizaki (14) Jyumpei Morishita 56
11 MARTIEN {JPN} Kota Motohashi (1) Jyumpei Morishita 56
12 UNSTOPPABLE {JPN} Yuki Furuoka (7) TERUNOBU FUJITA 56
13 FORTUNATE {JPN} Ryo Nobata (12) KEIJI NAKAMICHI 56
14 RIKO HAMMERLI {JPN} Naoki Machida (13) Yuta Ebina 56
15 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Hisashi Sato 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16446-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'41"1 - TETE -7 -1 -ENC -ENC -3/4 -ENC -1 3/4 -TETE -TETE -CTT -6 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (2) Hidemitsu Sakai 56
2 SWING {JPN} TETE Takayuki Yano (1) TERUNOBU FUJITA 56
3 PRESTO ANGEL {JPN} 7 Norifumi Mikamoto (11) Morio Misaka 54
4 RICK MARVEL {JPN} 1 Daisuke Mashima (9) Kazunobu Suda 56
5 KAWAII {JPN} ENC Akira Harita (5) Masato Tanaka 54
6 YUINO TANKI MACHI {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (13) Motohiro Akamine 56
7 GREATEST WORK {JPN} 3/4 Kenji Okamura (8) TERUNOBU FUJITA 56
8 PERMANENTE {JPN} ENC Kota Motohashi (7) TSUYOSHI TAKANO 56
9 TRANSCENDENTAL {JPN} 1 3/4 Genki Fujimoto (3) Kazumasa Sakamoto 56
10 LOGI DEEP {JPN} TETE Taisei Nakahara (4) Yoriaki Murakami 54
11 UNSTOPPABLE {JPN} TETE Yoichi Ando (6) TERUNOBU FUJITA 56
12 GAMBANTEINN {JPN} CTT Ryo Kosugi (10) YUTAKA TSUJINO 54
13 SHITA BED {JPN} 6 Shohei Takahashi (12) Shin Tachibana 56
14 SAYONO ICHIBAN {JPN} 5 Kenta Endo (14) SHIGERU ENDO 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin