FICHE CHEVAL
UNA MONTANA ALTA {JPN}
UNA MONTANA ALTA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines Hokko Tarumae - Taisei La Luna 
Proprietaire Musique 1p 4p 1p 1p 1p 2p 2p (23) 2p 1p 1p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-46773-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Yoichi Sasaki 56
2 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (5) Katsunori Arayama 56
3 MAZAO {JPN} Ryo Nobata (14) Yukiharu Shimada 56
4 APOLLO LIAM {JPN} Masashige Honda (15) Makoto Ichimura 56
5 GOLD JUDGE {JPN} Yoichi Ando (16) Shin Tachibana 56
6 RAMRI KETI {JPN} Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 54
7 CAPE HORN {JPN} Hiroto Yoshihara (6) Yoriaki Murakami 54
8 EINOSUKE {JPN} Kenji Okamura (12) Kazuya Omiya 56
9 ADMIRE DELTA {JPN} Ryo Fujita (8) Kenji Tsukioka 56
10 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (7) Hidemitsu Sakai 56
11 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 56
12 FERGUS {JPN} Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 56
13 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (4) KENJI SANO 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 54
16 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Mai Fukuhara (3) KENJI SANO 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-47418-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (15) Ryo Akamine 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 56
3 KITASAN BELEZA {JPN} Takayuki Yano (13) Hideyo Yoneta 54
4 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Yoichi Sasaki 56
5 NANSEI RAPID {JPN} Seiji Yamazaki (14) Hideyo Yoneta 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 54
7 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (6) TAKAKAZU SASO 56
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (7) Kazuya Omiya 56
9 APOLLO LIAM {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 56
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
11 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (16) KENJI SANO 54
12 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
13 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
16 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (11) TERUNOBU FUJITA 56
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-37259-Plat - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) Yoichi Sasaki 56
2 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (10) YUTAKA TSUJINO 54
3 B I FELIPE {JPN} Keita Nishi (4) Keiyuki Suzuki 56
4 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (7) KENJI SANO 54
5 PAR {JPN} Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 54
6 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (8) Kazuya Omiya 56
7 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (6) Yuta Ebina 53
8 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) KENJI SANO 54
9 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (2) TERUNOBU FUJITA 56
10 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (11) Takemi Munakata 54
11 COSMO IGROK {JPN} Masashige Honda (1) Takemi Munakata 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28030-Plat - 1200m
13 PARTANTS - 5 L- ENC- TETE- 3 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Yoichi Sasaki 56
2 MARGOT VAMOS {JPN} 5 L Taito Mori (4) Hiroyuki Matsura 56
3 LAST SAMURAI {JPN} ENC Kenji Okamura (5) Ryuichi Yoshii 56
4 GOLD JUDGE {JPN} TETE Takayuki Yano (7) Shin Tachibana 56
5 OUTPERFORM {JPN} 3 L 1/2 Kota Motohashi (8) Kenji Tsukioka 56
6 GOLDEN YOSHINO {JPN} 3 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 56
7 KAKUSHIN {JPN} 3 L 1/2 Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
8 CROWN SHOOTER {JPN} 3 L 1/2 Ryo Nobata (6) Hiromitsu Kurita 56
9 TAISHIRON BLADE {JPN} 3 L 1/2 Riku Takami (2) Kenji Tsukioka 53
10 SOUND PRISM {JPN} 3 L 1/2 Yuki Eriguchi (3) Keiyuki Suzuki 56
11 KOMIZU AMOUR {JPN} 3 L 1/2 Yoichi Ando (11) Hideyo Yoneta 54
12 GREAT MISSION {JPN} 3 L 1/2 Hisayoshi Higashihara (13) Hisashi Sato 54
13 MR ULANOV {JPN} 3 L 1/2 SEIKI TAKANO (12) Motohiro Akamine 53
29 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28757-Plat - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Yoichi Sasaki 56
2 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (11) Yuta Ebina 56
3 SHIROI TOIKI {JPN} Masashige Honda (1) Jyumpei Morishita 54
4 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 56
5 RYUNO HERCULES {JPN} Riku Takami (9) Hiroshi Takami 53
6 CROWN SHOOTER {JPN} HATTORI T. (7) Hiromitsu Kurita 56
7 SOUND PRISM {JPN} Yoichi Ando (6) Keiyuki Suzuki 56
8 J K FINE {JPN} Genki Fujimoto (5) Ryuichi Yoshii 56
9 MR ULANOV {JPN} Sho Kizawa (12) Motohiro Akamine 53
10 TAISHIRON BLADE {JPN} Joji Wada (2) Kenji Tsukioka 56
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Hisashi Sato 54
12 OUTPERFORM {JPN} Kota Motohashi (3) Kenji Tsukioka 56
13 NONG LOM {JPN} Taito Mori (4) Hiromitsu Kurita 56
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28757-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN BELEZA {JPN} Norifumi Mikamoto (15) Hideyo Yoneta 54
2 UNA MONTANA ALTA {JPN} Takayuki Yano (12) Yoichi Sasaki 56
3 NAC SUNRISE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 56
4 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (14) Yuta Ebina 56
5 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (7) Yuta Ebina 53
6 SOUND PRISM {JPN} Yoichi Ando (9) Keiyuki Suzuki 56
7 SHIROI TOIKI {JPN} Kota Motohashi (5) Jyumpei Morishita 54
8 CROWN SHOOTER {JPN} HATTORI T. (1) Hiromitsu Kurita 56
9 TAISHIRON BLADE {JPN} Sho Yoshii (4) Kenji Tsukioka 56
10 J K FINE {JPN} Genki Fujimoto (16) Ryuichi Yoshii 56
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (10) Hisashi Sato 54
12 SUZUKA SOUTH SONG {JPN} Kenji Okamura (8) Masato Tanaka 56
13 NIKE'S SMILE {JPN} Shohei Nakamura (11) Hiromitsu Kurita 56
14 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryo Fujita (2) Tomohiro Arai 56
15 OUTPERFORM {JPN} Masashige Honda (13) Kenji Tsukioka 56
16 WAKATATSU FAITH {JPN} Naoki Machida (3) Norio Watabe 54
25 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-14238-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (8) Shin Tachibana 56
2 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Yoichi Sasaki 56
3 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (2) SHIGERU ENDO 54
4 MARGOT VAMOS {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
5 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (11) Motohiro Akamine 56
6 SPLENDENTE {JPN} Ryo Fujita (7) Katsunori Arayama 54
7 ODYSSEY {JPN} Masayoshi Aoyagi (4) CHIAKI HORI 56
8 YAMANO RICH {JPN} Genki Fujimoto (6) Yoichi Sasaki 54
9 SCISSORHANDS {JPN} Naoki Machida (10) HIDEKI SAKURAGI 54
10 KURA CANNON {JPN} Aoi Shinoya (13) Minoru Asakura 56
11 LOVE LOVE KUROFUNE {JPN} Keita Nishi (12) Tomohiro Arai 54
12 COPANO MONARCA {JPN} Tadanari Konno (5) Ryo Akamine 54
13 JUDICIOUS {JPN} Fumio Matoba (9) Kazuya Omiya 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-28258-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITASAN BELEZA {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 54
2 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Yoichi Sasaki 56
3 NAC SUNRISE {JPN} Kota Motohashi (10) Shin Tachibana 56
4 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (16) Shin Tachibana 56
5 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (4) Motohiro Akamine 56
6 KOMIZU AMOUR {JPN} Genta Ochiai (12) Hideyo Yoneta 54
7 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (2) Hideyo Yoneta 56
8 ODYSSEY {JPN} Masaaki Kuwamura (15) CHIAKI HORI 56
9 GREAT MISSION {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Hisashi Sato 54
10 PRESTO LEGACY {JPN} Masashige Honda (8) Masato Tanaka 56
11 RYUNO HERCULES {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 56
12 THEOBOLD {JPN} Ryota Sugawara (13) Hiroshi Takami 55
13 EPI LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (14) KENJI SANO 53
14 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Fujita (7) TERUNOBU FUJITA 56
15 TAISHIRON BLADE {JPN} Sho Yoshii (9) Kenji Tsukioka 56
16 SUZUKA SOUTH SONG {JPN} Kenji Okamura (6) Masato Tanaka 56
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14431-Plat - 1200m - Classe 1
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Yoichi Sasaki 56
2 KEN MAXIM {JPN} Joji Wada (8) Kiyoaki Takahashi 56
3 PRESTO LEGACY {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Masato Tanaka 56
4 SAIKYONO ONNA {JPN} Akira Harita (1) Masahiro Uesugi 54
5 NISHINO MIZUKAZE {JPN} Ryota Sugawara (6) TAKAKAZU SASO 53
6 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 54
7 SUPER LUCKY {JPN} Kanta Taniuchi (3) TERUNOBU FUJITA 53
8 SMART FREY {JPN} Hisayoshi Higashihara (9) Hiroyuki Inoue 56
9 YAMANO RICH {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 54
10 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (5) Tadaaki Sasaki 56
19 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-13655-Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
10 PARTANTS - 1'12"20 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Yoichi Sasaki 56
2 WING WIND {JPN} Tanaka Kouta (6) Kazuma Hashimoto 53
3 RIKO STEYR {JPN} Keita Nishi (5) Yuta Ebina 53
4 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (8) SHIGERU ENDO 53
5 SHARK SHINY {JPN} Ryo Novata (4) Takatoshi Takaiwa 56
6 JUNE SHUTTLE {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 55
7 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (10) Kazumasa Sakamoto 56
8 NAC JASPER {JPN} Ryo Fujita (9) Shin Tachibana 53
9 SAKKI RUBIANO {JPN} Yoichi Ando (2) Mitsugu Tachibana 56
10 T'S APEX {JPN} Sho Yoshii (1) Yukiharu Shimada 53

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin