FICHE CHEVAL
SOUND ZOOM {JPN}
SOUND ZOOM {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Satono Diamond - Sound Rihanna 
Proprietaire Musique 3p 1p 1p 1p 6p 1p
03 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-20046-Plat - 1800m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 AI MI HAI TEA {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
2 TRANSCENDENTAL {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
3 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 56
4 BULLBEAR NANO {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
5 KENKO {JPN} Riku Takami (6) YUTAKA TSUJINO 54
6 BEST LEON {JPN} Mai Fukuhara (9) Kazuma Hashimoto 56
7 CARRY LUCK {JPN} Reo Yokogawa (5) Keiyuki Suzuki 56
8 ITALIAN GOLD {JPN} Takayuki Yano (12) Makoto Ichimura 56
9 BLESSED THUNDER {JPN} Yoichi Ando (13) Hiroyuki Matsura 56
10 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (10) Akihiko Syoji 56
11 SIAMTORA DAIKO {JPN} Yuki Furuoka (1) SHIGERU ENDO 54
12 S C MAGELLAN {JPN} Kenta Endo (2) Tadaaki Sasaki 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11644-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS - 4 L- 5 L- 3/4 L- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 4 L Taito Mori (7) HIDEKI SAKURAGI 54
3 GOLD BRAIN {JPN} 5 L Naoki Machida (12) Yuta Ebina 56
4 IKENO GAL CHAN {JPN} 3/4 L Shunsuke Ishikawa (1) NAOMITSU OKANO 54
5 RICKIE {JPN} TETE Ryo Fujita (2) Ryo Akamine 56
6 FUKUSHIMANIA {JPN} TETE Yoichi Ando (3) Satoshi Fukunaga 56
7 APLOUN {JPN} TETE Riku Takami (10) Ryo Akamine 53
8 FAIRY MAIA {JPN} TETE Kanta Taniuchi (4) Yoriaki Murakami 52
9 LEFT ALONE {JPN} TETE Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
10 M O SWEET {JPN} TETE Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
11 MADAM QUEEN BEE {JPN} TETE Kota Tanaka (8) Nobuhiro Onodera 51
12 LADRILLO {JPN} TETE Sho Yoshii (5) Ryuichi Yoshii 56
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-9343-Plat - 1800m - Classe 3
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Keiyuki Suzuki 56
2 WARBUCKS {JPN} Kenji Okamura (7) SHIGERU ENDO 56
3 WEIGHT JUDGE {JPN} Joji Wada (8) Hideyo Yoneta 56
4 SUMMER STORY {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 53
5 DREAMY LIFE {JPN} Kota Motohashi (9) Jyumpei Morishita 54
6 GAMMA H B {JPN} Ryota Sugawara (2) Nobuhiro Onodera 55
7 CHARM FOR LUCK {JPN} Hisayoshi Higashihara (10) NOBUYUKI KUBOTA 54
8 FINAL WONDER {JPN} Ryo Nobata (6) TAKAKAZU SASO 56
9 GLORY X {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Norio Watabe 56
10 YAMABUKI {JPN} Sho Kizawa (4) Motohiro Akamine 53
11 SHAZZA ROINE {JPN} SEIKI TAKANO (5) Motohiro Akamine 54
12 EVEN MORE {JPN} Shu Niihara (11) Motohiro Akamine 54
01 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9586-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LORD IMMORTAL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Satoshi Fukunaga 56
2 TIME POWER {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
3 GOLDEN KNIGHT {JPN} HATTORI T. (1) Satoshi Fukunaga 56
4 MITONO BELUGA {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Kiyoaki Takahashi 56
5 WEIGHT JUDGE {JPN} Taisei Nakahara (3) Hideyo Yoneta 56
6 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 56
7 GREEN JADE {JPN} Kenta Endo (12) NOBUYUKI KUBOTA 56
8 BE THE CHANGE {JPN} Kenji Okamura (5) Ryuichi Yoshii 56
9 RYU ONE HIME {JPN} Shohei Nakamura (10) Akihiko Syoji 54
10 FLEUR DE REGINA {JPN} Joji Wada (2) Yuta Ebina 54
11 DIA PRIMO {JPN} Yuki Eriguchi (13) Hiroyuki Inoue 54
12 WARBUCKS {JPN} Genki Fujimoto (6) SHIGERU ENDO 56
13 EL MAS FUERTE {JPN} Ryo Fujita (8) Takashi Kubosugi 56
16 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-9586-Plat - 1700m - Classe 3
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Keiyuki Suzuki 56
2 LORD IMMORTAL {JPN} Masayoshi Aoyagi (3) Satoshi Fukunaga 56
3 WEIGHT JUDGE {JPN} Joji Wada (2) Hideyo Yoneta 56
4 GLORY X {JPN} Nobuhiko Sanrindo (10) Norio Watabe 56
5 GAMMA H B {JPN} Taiga Kurihara (7) Nobuhiro Onodera 56
6 CHARM FOR LUCK {JPN} Hisayoshi Higashihara (11) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 YAMABUKI {JPN} kizawa sho (9) Motohiro Akamine 53
8 TIME POWER {JPN} Ryo Nobata (4) Motohiro Akamine 56
9 FINAL WONDER {JPN} HATTORI T. (5) TAKAKAZU SASO 56
10 TREASURE BAROWS {JPN} Riku Takami (8) Hiroshi Takami 53
11 ROULETTE {JPN} Ryota Sugawara (13) Nobuhiro Onodera 53
12 P M GALETTE {JPN} Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
13 MORIDEN KAIDO {JPN} Ryo Fujita (1) Yuta Ebina 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin