FICHE CHEVAL
RAVISH {JPN}
RAVISH {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / MALE Origines Sinister Minister - Victoria Cross 
Proprietaire Musique 7p 3p 1p (23) 10p 9p 2p 8p 3p (22) 13p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13364-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOGEN MARS {JPN} Shunsuke Ishikawa (2) Hiroyuki Inoue 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (13) Naoyuki Matoba 56
3 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
4 SHOT OF THE DAY {JPN} Takayuki Yano (11) Makoto Ichimura 56
5 MEINER BOMBER {JPN} Joji Wada (3) Kazumasa Sakamoto 56
6 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Keiyuki Suzuki 56
7 RAVISH {JPN} Taito Mori (5) TAKAKAZU SASO 56
8 PRECISE NEEDLE {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
9 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Reo Yokogawa (6) Hiroshi Takami 56
10 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (10) Hitoshi Horie 55
11 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Riku Takami (12) Hiroyuki Matsura 54
12 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (9) KEIJI NAKAMICHI 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13548-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 2 L- 1 L- 1 L- ENC- TETE- 3 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} 2 L Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} 1 L Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
5 LAS BRISAS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 56
6 CAPTAIN FUJI {JPN} TETE Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
7 ECORO TITAN {JPN} 3 L Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
8 RAGING THRUST {JPN} 3 L Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 53
9 SEED THE BREAK {JPN} 3 L Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 RAPIDE {JPN} 3 L Joji Wada (4) Yuta Ebina 56
11 PRESTO BAROWS {JPN} 3 L Hiroto Yoshihara (2) Satoshi Fukunaga 56
12 HIMINO ICHISHIRO {JPN} 3 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
13 COSMO GINGA {JPN} 3 L Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11644-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RAVISH {JPN} Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
2 SHINTO HANANO RAN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) Masato Tanaka 54
3 YOSHINO ROSE {JPN} Kenji Okamura (2) KAZUO WATANABE 54
4 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii (7) Naoyuki Matoba 56
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (5) Takatoshi Takaiwa 56
6 ESPRESSO {JPN} Genki Fujimoto (4) Hiroshi Takami 56
7 EIS KING {JPN} Joji Wada (6) Satoshi Fukunaga 56
8 MARUYO SOTA {JPN} Masaki Segawa (8) Yoriaki Murakami 56
9 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Ryuichi Yoshii 54
10 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHONAN OBVIOUS {JPN} Seiji Yamazaki (4) Hidemitsu Sakai 56
2 YOU HINATA {JPN} Genki Fujimoto (8) Yoriaki Murakami 54
3 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
4 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
5 ROAD OF SHADOW {JPN} Genta Ochiai (3) Yuta Ebina 56
6 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
7 DAVIDII {JPN} Yuki Eriguchi (1) Keiyuki Suzuki 56
8 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Ryuichi Yoshii 54
9 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
10 RAVISH {JPN} Taito Mori (9) TAKAKAZU SASO 56
11 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (6) Ryuichi Yoshii 53
12 GUMBOOTS DANCE {JPN} Shu Niihara (11) KEIJI NAKAMICHI 56
13 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (10) Ryo Akamine 56
14 SHINY SENSE {JPN} Yuji Iwahashi (12) CHIAKI HORI 56
08 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (8) Kiyoaki Takahashi 56
2 SENGEN TOP {JPN} Takayuki Yano (13) Keiyuki Suzuki 56
3 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Masaaki Kuwamura (7) TAKAKAZU SASO 56
4 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroyuki Inoue 56
5 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (6) Kenji Tsukioka 56
6 RIKEA MINNEOLA {JPN} Yoichi Ando (10) Katsunori Arayama 56
7 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (9) Ryo Akamine 56
8 NEVER TOO MUCH {JPN} Keita Nishi (5) KAZUO WATANABE 56
9 RAVISH {JPN} Taito Mori (2) TAKAKAZU SASO 56
10 OSAKI WONDER {JPN} Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 54
11 IGNAZ {JPN} Ryota Sugawara (14) CHIAKI HORI 55
12 ANTONIO HIROKI {JPN} Tadanari Konno (3) Yoichi Sasaki 56
13 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (4) Tadaaki Sasaki 56
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 3/4 L- 3 L- 1 L 1/2- ENC- 1 L 1/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 VALENCAY KAZUMA {JPN} Takayuki Yano (9) YOSHIHIRO SAWA 56
2 RAVISH {JPN} 3/4 L Ryo Fujita (4) TAKAKAZU SASO 56
3 ECORO TITAN {JPN} 3 L Sho Yoshii (8) Shin Tachibana 56
4 PRIMERA CLASE {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (7) Minoru Asakura 56
5 YOU HINATA {JPN} ENC Takuto Iketani (2) Yoriaki Murakami 54
6 KNOTTED CORD {JPN} 1 L 1/4 Yuki Eriguchi (6) Kiyoaki Takahashi 56
7 FELICE RALLY {JPN} 1 L 1/4 Yoichi Ando (11) Hitoshi Horie 56
8 EARTH DANCE WREN {JPN} 1 L 1/4 Hiroshi Chida (1) Kazuhisa Naya 56
9 BLUE SKY LANI {JPN} 1 L 1/4 TSUBASA SASAGAWA (10) Kazunobu Suda 56
10 UBARI {JPN} 1 L 1/4 Ryota Sugawara (12) CHIAKI HORI 53
11 SEED THE BREAK {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (13) Kazumasa Sakamoto 56
12 ESPRIT ANDY {JPN} 1 L 1/4 Kanta Taniuchi (3) YOSHIHIRO SAWA 53
13 SAMBA DE RUMBA {JPN} 1 L 1/4 Norifumi Mikamoto (5) YOSHIHIRO SAWA 54
31 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14431-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - TETE- 1 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L 3/4- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO BAROWS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) Satoshi Fukunaga 56
2 BAHIA {JPN} TETE Fumio Matoba (11) Ryo Akamine 56
3 ESPRIT AKABOSHI {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (10) YOSHIHIRO SAWA 53
4 DONDON {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (3) Kazumasa Sakamoto 56
5 SEED THE BREAK {JPN} 1 L 3/4 Genki Fujimoto (9) Kazumasa Sakamoto 56
6 GOD IMPULSE {JPN} 1 L Reo Yokogawa (2) Ryuichi Yoshii 56
7 ROWDY {JPN} 1 L Hisayoshi Higashihara (7) YASUMASA KURITA 56
8 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (4) TAKAKAZU SASO 56
9 COSMO LEMBRANCA {JPN} 1 L Yujiro Tanabata (12) SHINSUKE KUDO 53
10 YELLOW EIGHT {JPN} 1 L Yoshimi Nakashima (6) YUTAKA KAWASHIMA 50
11 MARUYO SOTA {JPN} 1 L Hiroshi Chida (1) Yoriaki Murakami 56
12 CANNOLI {JPN} 1 L Sho Yoshii (5) Keiyuki Suzuki 54
21 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-12011-Plat - 1200m - Classe 2
10 PARTANTS - 1'12"60 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHARMANT SIEN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Satoshi Fukunaga 56
2 KITANO RYAN {JPN} Yuki Eriguchi (8) Masato Tanaka 56
3 RAVISH {JPN} Taito Mori (9) TAKAKAZU SASO 56
4 TAKARA NAVY {JPN} Taisei Nakahara (1) Hideyo Yoneta 55
5 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (2) Kazuma Hashimoto 51
6 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (4) Keiyuki Suzuki 54
7 SAPPHIRE SARAH {JPN} Reo Yokogawa (6) Naoyuki Matoba 54
8 WISH UPON A STAR {JPN} Tanaka Kouta (7) Nobuhiro Onodera 51
9 ERI CROWN {JPN} Naoki Machida (3) YUTAKA TSUJINO 54
10 LOGI DEEP {JPN} Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 54
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-16446-Plat - Pur Sang - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'13"7 - 1 -1 3/4 -1/2 -3/4 -ENC -TETE -1 3/4 -ENC -2 -1 -3 1/2 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FOR RICHARD {JPN} Akira Harita (8) Takashi Kubosugi 56
2 SUN BEAST {JPN} 1 Fumio Matoba (7) Hiroyuki Inoue 56
3 NAMURA BULL {JPN} 1 3/4 Norifumi Mikamoto (5) YOSHIHIRO SAWA 56
4 PROGRESSIVE {JPN} 1/2 Masaki Segawa (10) Hiroyuki Inoue 54
5 SATONO MUSCLE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (14) KAZUO WATANABE 56
6 JUDICIOUS {JPN} ENC Ryo Fujita (11) Kazuya Omiya 56
7 CROWN SHOOTER {JPN} TETE Kenji Okamura (1) Hiromitsu Kurita 56
8 DEEP AGAIN {JPN} 1 3/4 Taisei Nakahara (13) Morio Misaka 56
9 BLUE HESTER {JPN} ENC Yoichi Ando (3) NAOMITSU OKANO 56
10 TOSEN THE GAME {JPN} 2 Keita Nishi (6) Kazumasa Sakamoto 56
11 DELBAETH {JPN} 1 Kota Motohashi (2) Katsunori Arayama 56
12 INTO THE WORLD {JPN} 3 1/2 Niihara Shuma (4) Yuta Ebina 56
13 RAVISH {JPN} 4 TSUBASA SASAGAWA (9) CHIAKI HORI 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin