FICHE CHEVAL
MERRY GO ROUND {JPN}
MERRY GO ROUND {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Henny Hughes - Hokusetsu Dance 
Proprietaire Musique 5p 3p 12p 4p 8p 6p 7p 5p (23) 6p 11p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-16705-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN SMILE {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
2 ATAGO TENJIN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Yoriaki Murakami 56
3 PIERRE TEXAS {JPN} Riku Takami (15) Takashi Kubosugi 54
4 SAND BAMBOO {JPN} Joji Wada (13) Shin Tachibana 54
5 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
6 LORD BALLON D'OR {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yukiharu Shimada 54
7 YAMASHO CHARISMA {JPN} Ryota Sugawara (4) CHIAKI HORI 55
8 LAMPSI ASTER {JPN} Ryo Nobata (2) KAZUO WATANABE 54
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (16) CHIAKI HORI 54
10 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (9) Yukiharu Shimada 56
11 CRAZY STAR {JPN} Sho Yoshii (14) Kazuya Omiya 56
12 MR TATSUO {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Inoue 56
13 GENERAL CHEETAH {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) Kazunobu Suda 56
14 KARVINA {JPN} Genki Fujimoto (5) Takano Tsuyoshi 54
15 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 56
16 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (12) Norio Watabe 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-20322-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS - 4 L- 4 L- 1 L 1/4- 1 L 1/4- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (6) Masato Tanaka 56
2 TOKEN RENAN {JPN} 4 L Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
3 MERRY GO ROUND {JPN} 4 L Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
4 SOPHIA TOTO {JPN} 1 L 1/4 Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 54
5 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/4 Takahashi Yu (5) Motohiro Akamine 53
6 YAMASHO CHARISMA {JPN} ENC Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
7 BE STRONG {JPN} ENC Riku Takami (14) Naoyuki Matoba 53
8 SANTO GRAAL {JPN} ENC Kota Motohashi (1) Yuta Ebina 54
9 QUEEN OF ORTHO {JPN} ENC Ryoya Sawada (7) Yuta Ebina 54
10 LORD BALLON D'OR {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
11 CRAZY STAR {JPN} ENC Ryo Fujita (13) Kazuya Omiya 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} ENC Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
13 BROWN SWEEP {JPN} ENC Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-20958-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN CROWN {JPN} Takayuki Yano (9) Katsunori Arayama 56
2 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Kazuhisa Naya 56
3 AFRO PRINCE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Naoyuki Matoba 56
4 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
5 PHILOTES {JPN} Joji Wada (10) Takemi Munakata 54
6 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
7 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (13) KENJI SANO 54
8 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (14) Yukiharu Shimada 54
9 STOLLEN {JPN} Taito Mori (5) Hiroyuki Inoue 54
10 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (2) Hiromitsu Kurita 56
11 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
12 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
13 KAMALII WAHINE {JPN} Sho Yoshii (8) Yukiharu Shimada 54
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-20958-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI KIRAKIRA {JPN} Kenji Okamura (4) Hideyo Yoneta 56
2 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 54
3 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
4 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
5 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Kazuma Hashimoto 56
6 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (2) Yuta Ebina 56
7 POMME VERTE {JPN} Takayuki Yano (1) Hiroyuki Matsura 54
8 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (8) Yoichi Sasaki 56
9 PIERRE TEXAS {JPN} Joji Wada (3) Takashi Kubosugi 56
10 NANA CHANCE {JPN} Sho Yoshii (11) Kazuya Omiya 54
11 REI GRACE {JPN} Ryo Nobata (9) KAZUO WATANABE 54
20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-30366-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUCCA {JPN} Ryo Fujita (8) Kazuma Hashimoto 56
2 BONHEUR UNDEUX {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) KEIJI NAKAMICHI 54
3 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (11) KENJI SANO 54
4 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (10) Yoichi Sasaki 56
5 CHROMIES CRY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Yukiharu Shimada 56
6 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 55
7 WILD BOUQUET {JPN} Kakeru Oki (9) YUTAKA TSUJINO 51
8 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (14) TAKAKAZU SASO 53
9 NANA CHANCE {JPN} Taito Mori (12) Kazuya Omiya 54
10 JEWEL AVANTI {JPN} Genki Fujimoto (2) Keiyuki Suzuki 56
11 ALL EXCEED {JPN} Keita Nishi (13) Nobuhiro Onodera 54
12 PHILOTES {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 54
13 BUKKOWASU {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Yoichi Sasaki 56
14 ANRI {JPN} Kanta Taniuchi (3) Norio Watabe 51
28 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-31153-Plat - 3 ans - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPPOSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (13) Hideyo Yoneta 54
2 NISHIKEN SAKU {JPN} Takayuki Yano (5) Keiyuki Suzuki 56
3 ARC GLORIOUS {JPN} Kanta Taniuchi (14) Yukiharu Shimada 53
4 COSMO SONGE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Takemi Munakata 56
5 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Kazuya Omiya 54
6 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
7 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
8 MYLIUS {JPN} Joji Wada (15) Kenji Tsukioka 56
9 OVER SOUL {JPN} Hiroshi Chida (12) Hiroshi Takami 54
10 RIKEA LILAS {JPN} Keita Nishi (11) YOSHIHIRO SAWA 54
11 WILD BOUQUET {JPN} Kakeru Oki (9) KAZUO WATANABE 51
12 HIDENOSUKE {JPN} Taiga Kurihara (8) Takano Tsuyoshi 56
13 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (2) KENJI SANO 54
14 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (1) Takatoshi Takaiwa 54
13 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-31153-Plat - 3 ans - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 T'S ENERGY {JPN} Ryo Nobata (2) Yukiharu Shimada 54
2 SAVOIA {JPN} Masashige Honda (6) CHIAKI HORI 56
3 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} Ryota Sugawara (12) Masato Tanaka 53
4 TALENTED {JPN} Kenji Okamura (9) Hitoshi Horie 56
5 RIKEA LILAS {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 54
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Kazuya Omiya 54
7 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (8) TAKAKAZU SASO 53
8 ARC GLORIOUS {JPN} Kanta Taniuchi (11) Yukiharu Shimada 53
9 GRACE CHOCOLAT {JPN} Takayuki Yano (1) KENJI SANO 54
10 ANRI {JPN} HATTORI T. (10) Norio Watabe 54
11 HIDENOSUKE {JPN} Taiga Kurihara (13) Takano Tsuyoshi 56
12 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Takatoshi Takaiwa 54
13 IKUNO OLYMPIA {JPN} Joji Wada (3) YUTAKA TSUJINO 56
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-30848-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 POD LEO {JPN} Seiji Yamazaki (6) Naoyuki Matoba 56
2 RIKEA VERT {JPN} Takayuki Yano (3) YOSHIHIRO SAWA 56
3 OLI LIO {JPN} Tadanari Konno (14) YUTAKA TSUJINO 56
4 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuya Omiya 54
5 MERRY GO ROUND {JPN} Kenji Okamura (12) TAKAKAZU SASO 56
6 ARC GLORIOUS {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 53
7 OVER SOUL {JPN} Hiroshi Chida (10) Hiroshi Takami 54
8 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) Takatoshi Takaiwa 54
9 SAVOIA {JPN} Masashige Honda (1) CHIAKI HORI 56
10 FANTA FESTA {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Takano Tsuyoshi 54
11 BLACK VENUS {JPN} Sho Yoshii (7) Hiroyuki Matsura 54
12 SAKKI MITSUGU {JPN} Ryo Fujita (5) Mitsugu Tachibana 56
13 IKUNO OLYMPIA {JPN} Joji Wada (4) YUTAKA TSUJINO 56
14 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (13) Hideyo Yoneta 54
28 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-35323-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS - 1/2 L- 4 L- 1 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TAKESHI {JPN} Takayuki Yano (3) Naoyuki Matoba 55
2 TOKEN RENAN {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 55
3 MACH KING {JPN} 4 L Ryota Sugawara (8) Hitoshi Horie 54
4 SAMT {JPN} 1 L Masaaki Kuwamura (10) Takano Tsuyoshi 54
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} 2 L Masashige Honda (14) Minoru Asakura 55
6 MERRY GO ROUND {JPN} 2 L Genta Ochiai (2) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} 2 L TSUBASA SASAGAWA (7) YOSHIHIRO SAWA 55
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} 2 L Taisei Nakahara (4) Hideyo Yoneta 54
9 WILD BOUQUET {JPN} 2 L Genki Fujimoto (6) KAZUO WATANABE 54
10 RIKEA LILAS {JPN} 2 L Keita Nishi (12) YOSHIHIRO SAWA 54
11 SALT MILL {JPN} 2 L Shunsuke Ishikawa (1) Takatoshi Takaiwa 54
12 POD LEO {JPN} 2 L Taito Mori (11) Naoyuki Matoba 55
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-35647-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN BUZZER {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 55
2 KAMIKAZE LADY {JPN} Sho Yoshii (12) Shin Tachibana 54
3 LUCCA {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Kazuma Hashimoto 55
4 AMICO IDOL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 GENERAL BRAVO {JPN} Kanta Taniuchi (11) Yukiharu Shimada 52
6 TRIO {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Takano Tsuyoshi 55
7 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (2) Minoru Asakura 55
8 TAKENO GEKKO {JPN} Ryo Fujita (7) KENJI SANO 54
9 JUST A HALO {JPN} Keita Nishi (9) Tomohiro Arai 54
10 AMANCAES {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Yoriaki Murakami 54
11 MERRY GO ROUND {JPN} Taito Mori (1) TAKAKAZU SASO 55
12 DONA MAGGY {JPN} Kenji Okamura (13) Keiyuki Suzuki 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin